Betingelser

§1. Personlig træning:

Et medlemskab er personligt, og kan ikke benyttes af andre end medlemmet. Ændringer i persondata som f.eks. navn, adresse, e-mail, telefonnummer, oplysninger på betalingskort mv. skal øjeblikkeligt meddeles til in2fitness Det er medlemmets ansvar, at in2fitness til hver en tid har medlemmets korrekte kontaktoplysninger. Medlemmet er forpligtet til at have læst hvad den givende pakke indeholder. Alt personlig træning sker på en af de givende adresser, med mindre andet er aftalt.

§2. Varighed:

Forud betalt medlemskaber ophører automatisk ved udløb af den periode, der er betalt for. Et nyt medlemskab kan efterfølgende købes til den på tidspunktet gældende normalpris. Har medlemmet x antal personlig træninger tilbage, skal dissse bruges indenfor 12 måneder, fra forløbets start. Et forløb kan ikke sættes i bero, med mindre gyldig lægeerklæring kan fremvises.

§3. Betaling:

Ved oprettelse af et kontantmedlemsskab forudbetales startpakke og prisen for den samlede aftaleperiode. Ønsker man at splitte betalingen, betales min. 50% ved start, og det resterende senest næstkommende 1. Hvis in2fitness er nødsaget til at fremsende faktura, betales et gebyr efter in2fitness gældende takster.

§4. For sen betaling:

Betales den løbende ydelse for et medlemskab ikke til den aftalte tid, udsendes et rykkerbrev til medlemmet og desuden opkræves et rykkergebyr efter gældende takst. Hvis medlemmet ikke betaler senest 10 dage efter den angivne forfaldsdato, har in2fitness ret til at ophæve medlemskabet uden varsel, og in2fitness forbeholder sig retten til at straks opkræve beløbet for den resterende del af den relevante betalingsperiode. Medlemmets stoppes, indtil betaling af in2fitness’ tilgodehavende er sket. Efter betaling er medlemmet berettiget til at fortsætte indtil udløbet af den relevante betalingsperiode.

§5. Fortrydelsesret

Et medlem kan inden for 14 dage, efter start vælge at fortryde. Det resterende beløb, fratrukket start omkostninger, vil blive refunderet til medlemmet.

§6. Helbredstilstand og personskade:

Det anbefales, at konsultere egen læge hvis man er i tvivl om, at man er i stand til fysisk aktivitet. In2fitness kan ikke drages til ansvar for personskade eller andre helbredsmæssige tilstande, med mindre det er fejl på udstyr.

§7. Annullering af pakke:

in2fitness kan opsige enhver aftale om medlemskab uden yderligere varsel, hvis dårligt samarbejde forefindes. Såfremt in2fitness ophæver en aftale om medlemskab på grund af et medlems væsentlige misligholdelse af de gældende medlemsbetingelser eller ordensreglement, vil der ikke ske tilbagebetaling af nogen art.

§8. Overholdes af mødetider og aftaler:

Aftaler og mødetider kan kun ændres ved sygdom, og skal senest ændres eller aflyses 24 timer før mødetid. Overholdes dette ikke, vil den tid der er booket, være gældende som brugt.

§9. Ændring af medlemsbetingelser:

in2fitness kan ændre medlemsbetingelserne med et varsel på 45 dage. Ved væsentlige ændringer i medlemsvilkårene varsles medlemmet via e-mail samt opslag i centrene og på websitet. Medlemmet er til enhver tid underlagt den seneste version af medlemsbetingelserne, som kan findes på in2fitness’s website. Ønsker medlemmet herefter ikke at opretholde sit medlemskab, som følge af vilkårsændringerne, er medlemmet berettiget til at opsige sit medlemskab efter proceduren i § 6.